Concept-RES

De concept-RES is klaar. Hierin staat welke elektriciteit er al wordt opgewekt in Fryslân, welke elektriciteitsprojecten op de planning staan en welke kansen er zijn om onze woningen duurzaam te verwarmen.

Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de concept-RES. Liever door het document bladeren?

Opwek van duurzame elektriciteit

In Fryslân wordt in 2030 tenminste 2,3 TWh aan energie opgewekt met zonnepanelen en windmolens. De meeste elektriciteit (1,8 TWh) komt straks uit wind. Hiervan levert Windpark Fryslân 1,34 TWH. Bij zonne-energie gaat het om zowel zonneparken als zonnepanelen op daken.

Opsomming van duurzame energie die in 2030 wordt opgewekt

Kansen voor warmte

Voor de concept-RES is in kaart gebracht waar de vraag naar warmte zich bevindt, welke warmtebronnen er beschikbaar zijn en welke infrastructuur nodig is om over te stappen naar duurzame warmteoplossingen.

Een greep uit de informatie in het rapport:

  • In de steden en dorpen met minimaal 2.500 woningen liggen kansen voor collectieve warmteoplossingen.
  • De verwachting is dat veel woningen en kantoren in Fryslân uiteindelijk met elektriciteit of duurzaam gas verwarmd gaan worden. Er zal daardoor nog meer vraag komen naar duurzame elektriciteit.
  • Fryslân heeft een goede potentie voor geothermie (zowel ondiep als ultradiep). Het is dan alleen wel nodig dat de geothermiebron in de buurt ligt van een plek waar veel gebouwen moeten worden verwarmd.
  • In de provincie is veel (open) water beschikbaar. Hier zijn mogelijkheden voor aquathermie. Maar ook hier geldt dat er in de buurt van dat water wel voldoende vraag naar warmte moet zijn.
  • Er zijn veel initiatieven rondom duurzame warmte in ontwikkeling, voornamelijk rond geothermie maar ook thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), rioolwater (riothermie) en afvalwater (TEA).
  • In Fryslân wordt ook biogas geproduceerd. Dit is een interessante bron voor de regio, zowel voor warmtenetten als in bestaande gasnetten.

Hoe nu verder?

Voor de zomer van 2020 is de Friese concept RES door alle gemeenteraden, de Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van het Wetterskip vastgesteld. Op1 oktober is de concept RES met een aanbiedingsbrief opgestuurd naar het Nationaal Programma RES. Ook alle aangenomen moties zijn meegestuurd.

Het Planbureau voor de Leefomgeving berekent vervolgens wat alle dertig regionale strategieën samen opleveren aan duurzame energie. Opgeteld moet dit op een totaal komen van 35 TWH aan duurzame energie. Op 1 februari 2021 volgt hierop een reactie van Nationaal Programma RES (NP-RES). Dan is duidelijk wat er moet gebeuren om van een concept-RES over te gaan naar de definitieve RES 1.0.