Nieuws

Resultaten webinar april

Op deze pagina zijn de resultaten van de Q&A sessie naar aanleiding van het webinar in april te vinden. Tevens is hier het gehele webinar terug te kijken. Q&A sessie n.a.v. webinar april

Lees meer

Fryslân presenteert plannen voor schone energie: RES 1.0

Gezamenlijke ambitie vastgelegd in Regionale Energiestrategie Fryslân Op vrijdag 16 april presenteerden gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Bert Wassink de Regionale Energiestrategie Fryslân (RES 1.0). Hierin staat beschreven hoe de regio Fryslân de komende tien jaar duurzame energie gaat opwekken.  De RES-Fryslân is tot stand gekomen in samenwerking met Friese gemeenten, provincie Fryslân en Wetterskip […]

Lees meer

Nieuw: de RES Gespreksassistent voor factchecking en veelgestelde vragen over de RES

Nationaal Programma RES heeft de RES-gespreksassistent ontwikkeld: een webapp die je op je telefoon of tablet kunt zetten en op je PC kunt bekijken. Je kunt er als raadslid, bestuurder, inwoner of initiatiefnemer gemakkelijk doorheen navigeren om feiten te checken en antwoorden te vinden op veelgestelde vragen. Bijvoorbeeld als je je voorbereidt op een gesprek […]

Lees meer

Save the date! 19 en 21 april webinar RES Fryslân

Op maandag 19 en woensdag 21 april organiseert RES Fryslân twee digitale bijeenkomsten. Deze zijn bestemd voor de colleges en raadsleden van de Friese gemeenten,  de leden van Provinciale Staten en de leden van het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân. Tijdens de bijeenkomsten praten wij u graag bij over de RES 1.0 en uw rol daarin. Beide avonden kennen hetzelfde programma en starten […]

Lees meer

De ambitie van de Friese Energie Alliantie (FEA)

Door: Ingrid van der Vegte, voorzitter FEA  De energietransitie is een kans voor Fryslân, niet alleen om de klimaatdoelen te halen, maar ook voor de leefbaarheid, werkgelegenheid en bedrijven in Fryslân. In ons ambitiedocument gaan we dan ook voor 100 % zelf elektriciteit opwekken in 2030. Dat wat we zelf gebruiken wekken we zelf op en […]

Lees meer

Voortgang RES 1.0

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het document RES 1.0. Vanuit verschillende werkgroepen is de afgelopen maanden input verzameld en gezamenlijk geschreven aan de hoofdstukken voor de RES 1.0. In de komende weken wordt de concept versie van de RES 1.0 besproken in de ambtelijke en bestuurlijke RES overleggen en binnen de Friese Energie […]

Lees meer

Terugkoppeling concept-RES alle energieregio’s

De Friese concept-RES en die van de andere 29 energieregio’s zijn op 1 oktober vorig jaar ingediend bij het Nationaal Programma RES. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft deze concepten doorgerekend op haalbaarheid van de landelijke doelstellingen. De terugkoppeling op de alle concepten en de doorberekening zijn samengevat in een gezamenlijke ‘foto’.   De zogenaamde […]

Lees meer

Webinar

Op dinsdag 30 maart organiseert RES Fryslân een webinar voor alle inwoners van Fryslân. Tijdens dit webinar informeert onder andere gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder van Leeuwarden Bert Wassink u over de stand van zaken rondom de RES, kijken we vooruit op het proces en is er aandacht voor de samenwerking binnen Fryslân. U bent […]

Lees meer

Magazine Onze Toekomst brengt energietransitie tot leven

Vandaag publiceert het Nationaal Programma RES het online magazine Onze Toekomst. Het magazine laat de energietransitie en de Regionale Energiestrategie (RES) tot leven komen via persoonlijke portretten en verhalen. Verhalen die gevoel en inzicht geven in hoe mensen kijken naar de energietransitie, wat het belang ervan is, wie er aan werken en bij betrokken zijn, […]

Lees meer

Ondertussen…bij de FEA

De Friese Energie Alliantie (FEA) stelt haar eigen ambitiedocument op. Hierin staat wat de elf organisaties willen bereiken in de energietransitie en welke bijdragen zij daaraan willen leveren. In  een kleinere groep wordt gesproken over het ‘lokaal eigendom’. In het klimaatakkoord staat ‘lokaal eigendom voor 50%’. Wat verstaan we hieronder? Hoe kunnen we dat in […]

Lees meer

De RES en het Friese energiesysteem

Alle RES regio’s inclusief Fryslân staan voor een ambitieuze uitdaging. Hoeveel duurzame energie  zoals zon en wind kan en wil Fryslân in 2030 realiseren? Daarbij moeten we rekening houden met draagvlak  en landschappelijke inpassing. Maar de vraag is ook: is de doelstelling wel realiseerbaar via de bestaande energie-infrastructuur? De duurzaam opgewekte elektriciteit moet namelijk ook […]

Lees meer

Webinars goed bezocht

Op 10 en 19 november organiseerde RES Fryslân een webinar voor de colleges en raadsleden van de Friese gemeenten, de leden van Provinciale Staten en de leden van het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân. De webinars waren bedoeld om u bij te praten over de stand van zaken rondom de RES en het proces richting […]

Lees meer

Schrijven RES 1.0 van start

In november is het schrijven van de RES 1.0 van start gegaan. Vanuit het Nationaal programma RES is een handreiking opgesteld. Daarin staat beschreven wat elke RES-regio in de RES 1.0 moet opnemen. Een coördinerend schrijfteam heeft op basis hiervan een concept inhoudsopgave gemaakt. Een aantal werkgroepen gaat de komende tijd aan de slag om […]

Lees meer

Webinar

Op dinsdag 10 en donderdag 19 november organiseert de RES Fryslân twee digitale bijeenkomsten. Deze zijn bestemd voor de colleges en raadsleden van de Friese gemeenten, de leden van Provinciale Staten en de leden van het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân. De bijeenkomsten krijgen de vorm van een (niet openbaar) webinar. Tijdens het webinar is […]

Lees meer

Fryske Energie Alliantie draagt bij aan RES

Door Ingrid van de Vegte De Fryske Energie Alliantie (FEA) bestaat uit negen organisaties die zich willen inzetten voor de energietransitie in Fryslân. De FEA vindt de RES (het bod voor de landelijke aanpak voor grootschalig opwek) belangrijk, maar ook het geheel van kansen voor Fryslân in naleving van het klimaatakkoord en de energietransitie. Daarnaast […]

Lees meer

Liander stelt zienswijze op

Het Nationaal Programma RES en de koepels (IPO, VNG en UvW) hebben voor de zomer aan de netbeheerders gevraagd om een zienswijze op alle concept RESen op te stellen. Liander stelt voor de regio’s waar zij actief is, waaronder Fryslân, deze Netbeheerderszienswijze (NBZ) op. Daarin reflecteert de netbeheerder op de concept RES en staan concrete […]

Lees meer

Fryske Energie Waaier

Op 22 september heeft de werkgroep Verkennend Onderzoek de Fryske Energie Waaier overhandigd aan gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Bert Wassink. De Waaier is een vertaling van de opbrengst van het verkennend onderzoek en is een hulpmiddel om in de volgende fase, richting RES 1.0, het goede gesprek te voeren over de aandachtspunten én mogelijkheden […]

Lees meer

Richting RES 1.0

Voor de zomer is de Friese concept RES door alle gemeenteraden, de Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van het Wetterskip vastgesteld. Voor 1 oktober wordt de concept RES met een aanbiedingsbrief opgestuurd naar het Nationaal Programma RES. Ook alle aangenomen moties worden meegestuurd. Inmiddels zijn we gestart met de volgende fase in het RES-traject. […]

Lees meer

Friese Energie Alliantie

Op 1 januari 2020 is de Friese Energie Alliantie (FEA) opgericht. De FEA is een platform van maatschappelijke organisaties die zijn betrokken bij de RES. Het platform voert overleg, denkt mee met de ontwerpsessies, heeft inbreng in de regiegroep en werkt mee aan het opstellen van een uitvoeringsagenda en strategie. De FEA heeft bijvoorbeeld inhoudelijk […]

Lees meer

Wat betekent de RES voor het huidige energienet?

De plannen uit de RES zorgen dat ons energienet voor gas, elektriciteit en warmte, flink verandert in korte tijd. Er is flinke uitbreiding en aanpassing van onze energienetten nodig om nu en in de toekomst te zorgen dat energie voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is. De uitdaging hierbij is om een balans te vinden. Onder […]

Lees meer

Uitkomsten digitale vragenlijst Friese inwoners

Tussen 16 april tot en met 3 mei konden inwoners van Friesland via een online vragenlijst antwoord geven op de door hen gewenste betrokkenheid bij de energietransitie. Meer dan 90% van de respondenten gaf aan dat ze betrokken willen zijn bij de overstap naar schone energie in Fryslân. Via verschillende stellingen en vragen gaven respondenten […]

Lees meer

Concept-RES: een update

In de nieuwsbrief van maart stond dat de Friese concept-RES is ter besluitvorming is aangeboden aan alle raden, colleges, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. Inmiddels hebben alle 18 gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Wetterskip Fryslân ingestemd met de Concept-RES. Op 17 juli aanstaande wordt de concept RES behandeld door […]

Lees meer

Meerderheid Friezen betrokken bij overstap schone energie

Friese inwoners willen betrokken zijn bij de overstap naar schone energie in Fryslân. Meer dan 90% van de mensen vulden dit in op de vragenlijst kiesvoorjelte.nl. In totaal gaven 3061 mensen aan hoe zij betrokken willen zijn bij de energietransitie en wat ze erover weten. Friese overheden gebruiken de resultaten om inwoners te betrekken bij […]

Lees meer

Kies voor Jelte!

Friese inwoners kunnen tot en met 3 mei aangeven hoe zij betrokken willen worden bij de plannen voor schone energie in Fryslân. Friese overheden willen de energievoorziening in Fryslân verduurzamen en betrekken hier graag hun inwoners bij. Via de website kiesvoorjelte.nl kunnen inwoners een online vragenlijst invullen. De uitkomsten van de vragenlijst worden meegenomen bij […]

Lees meer

Eerste werksessies Verkennend Onderzoek uitgevoerd

Tijdens de startbijeenkomst op 30 januari is het Verkennend Onderzoek gestart ter voorbereiding op de RES 1.0 van Fryslân. Bij dit onderzoek wordt in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn om extra opwek van duurzame energie in Fryslân te realiseren. In februari en maart hebben betrokkenen tijdens vijf interactieve werksessies nagedacht over de Friese landschapstypen […]

Lees meer

Burgerraadpleging ‘Kies voor Jelte’

Tot en met 3 mei kunnen alle inwoners van Fryslân via een online burgerraadpleging aangeven hoe zij betrokken willen worden bij de energietransitie. Een online vragenlijst onder inwoners moet uitwijzen hoe bekend inwoners zijn met de energietransitie. En hoe zij eventueel betrokken willen worden bij het maken van plannen voor de energietransitie. De vragenlijst gaat […]

Lees meer

Concept-RES aangeboden

De Friese concept-RES is ter besluitvorming aangeboden aan alle raden, colleges, Provinciale Staten en Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân. In dit document staat beschreven welke energie uit zon en wind nu al wordt opgewekt in de provincie. Daarnaast zijn vergunde en gerealiseerde duurzame energieprojecten hierin opgenomen. De concept-RES wordt uiterlijk 1 oktober aangeboden aan het […]

Lees meer