Terugkoppeling concept-RES alle energieregio’s

De Friese concept-RES en die van de andere 29 energieregio’s zijn op 1 oktober vorig jaar ingediend bij het Nationaal Programma RES. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft deze concepten doorgerekend op haalbaarheid van de landelijke doelstellingen. De terugkoppeling op de alle concepten en de doorberekening zijn samengevat in een gezamenlijke ‘foto’.  

De zogenaamde foto schetst de huidige stand van zaken en blikt vooruit vanuit een landelijk beeld. 
Over het algemeen laten de regio’s goed onderbouwde plannen zien met veel ambitie. Concreet betekent dit dat de ambities van de 30 Concept-RES’en opgeteld leiden tot tussen 38.2 en 52,5 TWh duurzaam opgewekte energie. Deze marge komt omdat de realisatie van een deel van de ambities nog onzeker zijn. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld thema’s als ruimtegebruik, draagvlak en het energiesysteem. Als alle ambities overeind blijven en knelpunten worden opgelost, kunnen we het landelijke doel van 35 TWh in 2030 bereiken.  

Volgende stappen  
Als vervolgstap zijn alle regio’s op dit moment druk bezig om een zo concreet mogelijke RES 1.0 op te leveren in juli 2021. 

Hierin staat beschreven hoe regio’s de energieopgaven gaan realiseren. Bovendien moet de RES 1.0 een maatschappelijk en bestuurlijk gedragen voorstel zijn. Dit betekent dat er voldoende draagvlak is onder inwoners, bedrijven, instellingen en de overheden. Ook na 1 juli 2021 gaat de RES door. Om de ambitie waar te maken, is langjarige samenwerking nodig. Het gesprek met de omgeving en het afwegen van belangen is hierin erg belangrijk. Alleen sámen kunnen we van ambitie naar uitvoering.  

De volledige foto van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie staat hier.