Concept-RES: een update

In de nieuwsbrief van maart stond dat de Friese concept-RES is ter besluitvorming is aangeboden aan alle raden, colleges, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. Inmiddels hebben alle 18 gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Wetterskip Fryslân ingestemd met de Concept-RES. Op 17 juli aanstaande wordt de concept RES behandeld door de Provinciale Staten.

Bij de behandeling van de concept RES zijn wisselende geluiden. Zo is er in meerdere gemeenteraden de wens uitgesproken om in de uiteindelijke RES 1.0. meer ambitie op te nemen. Ook stellen de volksvertegenwoordigers vragen over hoe de participatie wordt gewaarborgd. De ingebrachte punten worden meegenomen in de uitwerking naar de RES 1.0.

Van analyse naar RES 1.0
Zodra de Concept-RES is goedgekeurd wordt deze aangeboden aan het Rijk. Dit gebeurt uiterlijk 1 oktober. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voert vervolgens een analyse uit. Deze analyse komt uiterlijk 1 februari 2021 beschikbaar, samen met het advies van het nationaal programma RES. De regionale besluitvorming over de RES 1.0 is voorzien in het tweede kwartaal van 2021. De RES 1.0 wordt uiterlijk 1 juli 2021 ingediend.

Vervolgstappen
De Corona uitbraak heeft zijn weerslag op de ontwikkeling binnen de RES. Zo zijn de deadlines voor het indienen van de Concept RES en RES 1.0 met vier maanden uitgesteld. Ook zijn de afgelopen maanden twee voorgenomen bijeenkomsten met de volksvertegenwoordigers van Fryslân noodgedwongen geannuleerd. Achter de schermen wordt gekeken hoe we de volksvertegenwoordigingen in Fryslân actief kunnen betrekken bij de totstandkoming van de RES 1.0. Deze plannen lichten we toe tijdens een fysieke of digitale bijeenkomst na de zomer Hierover volgt zo spoedig mogelijk meer informatie.