Fryske Energie Alliantie draagt bij aan RES

Door Ingrid van de Vegte

De Fryske Energie Alliantie (FEA) bestaat uit negen organisaties die zich willen inzetten voor de energietransitie in Fryslân. De FEA vindt de RES (het bod voor de landelijke aanpak voor grootschalig opwek) belangrijk, maar ook het geheel van kansen voor Fryslân in naleving van het klimaatakkoord en de energietransitie. Daarnaast zet de FEA in op zoveel mogelijk lokale energieopwekking en lokaal eigenaarschap.

De FEA formuleerde een reactie op de concept RES zoals die door de overheden was opgesteld. We hebben bijgedragen aan de ‘Energiewaaier’, want veel FEA-leden hebben enorme kennis op terreinen die belangrijk zijn voor de RES en de gehele energietransitie: landschap, landbouw, wonen, energie opwekken, verwarmen, verduurzamen, circulair werken en innovatie. Die kennis brengen we graag in.

Bovendien ziet de FEA veel zogenaamde koppelkansen: verbind de transitie aan leefbaarheid in dorpen, aan nieuwe werkgelegenheid en innovatie en aan je imago van Fryslân als een provincie waar het fijn en duurzaam leven is. Daarnaast vindt de FEA lokale energieopwekking en lokaal eigenaarschap belangrijk. Zo doorbreken we de afhankelijkheid van grote leveranciers en transport doorbroken en kan opwekking van energie ook de verdiencapaciteit van dorpen en regio’s versterken. De FEA heeft deze visie uitgewerkt en verspreid onder verantwoordelijke bestuurders van overheden. Vervolgstap is het opstellen van een ambitiedocument om acties en samenwerking concreter te maken.