Voortgang RES 1.0

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het document RES 1.0. Vanuit verschillende werkgroepen is de afgelopen maanden input verzameld en gezamenlijk geschreven aan de hoofdstukken voor de RES 1.0. In de komende weken wordt de concept versie van de RES 1.0 besproken in de ambtelijke en bestuurlijke RES overleggen en binnen de Friese Energie Alliantie. 

In de RES 1.0 staat beschreven hoe hoog de Friese bijdrage aan de landelijke doelstelling van 35 TWh voor 2030 zal zijn. Daarnaast staat in de geactualiseerde Regionale Structuurvisie Warmte beschreven welke warmteoplossingen in Fryslân beschikbaar zijn en wat de potentie kan zijn. 

In regiegroep van 30 maart zal het document worden vrijgegeven voor besluitvorming aan de volksvertegenwoordiging. Op 1 juli wordt de RES Fryslân aangeboden aan het Nationaal Programma RES.