Meer over de RES

De Regionale Energiestrategie, of kortweg RES, is een document waarin we als energieregio beschrijven hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken. En hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken. Ook gaat de RES over opslag en infrastructuur voor energie en warmte.

Voor het opstellen van de RES in Fryslân werken de achttien Friese gemeenten, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en netbeheerder Liander samen.

De doelstellingen worden vastgesteld voor 2030, maar de RES geeft ook een doorkijk naar 2050. Want Fryslân wil in 2050 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

De route naar de RES Fryslân

Concept-RES – januari tot oktober 2020

Net als de andere regio’s levert Fryslân haar concept-RES in op 1 oktober 2020. Het Planbureau voor de Leefomgeving berekent vervolgens wat alle dertig regionale strategieën opleveren aan duurzame energie. Opgeteld moet dit op een totaal komen van 35 TWH aan duurzame energie. Op 1 februari 2021 volgt hierop een reactie van Nationaal Programma RES (NP-RES). Dan is duidelijk wat er moet gebeuren om van een concept-RES over te gaan naar de RES 1.0 met definitieve uitgangspunten.

Meer over de concept-RES van Fryslân.

Betrekken inwoners en organisaties van Fryslân – vanaf januari 2020

Om goed voorbereid te zijn, praten we dit voorjaar met de inwoners, organisaties en bedrijven in Fryslân. Dit gebeurt onder andere via een online raadpleging en werksessies met professionals. Daarnaast is de Friese Energie Alliantie opgericht. Dit is een samenwerking van bedrijven en instellingen die, net als inwoners, meedenken over de RES.

Lees hoe u wordt betrokken bij de RES.

RES 1.0 – oktober 2020 tot juli 2021

In de definitieve RES Fryslân (1.0) staat uitvoerig beschreven hoe we de energieopgaven in Fryslân gaan realiseren. Deze RES 1.0 moet een maatschappelijk en bestuurlijk gedragen voorstel zijn. Dit betekent dat er onder inwoners, bedrijven, instellingen en de Friese overheden voldoende draagvlak is voor het voorstel.