Meer over de RES

De Regionale Energiestrategie, of kortweg RES, is een document waarin we als energieregio beschrijven hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken. En hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken. Ook gaat de RES over opslag en infrastructuur voor energie en warmte.

Voor het opstellen van de RES in Fryslân werken de achttien Friese gemeenten, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en netbeheerder Liander samen.

De doelstellingen worden vastgesteld voor 2030, maar de RES geeft ook een doorkijk naar 2050. Want Fryslân wil in 2050 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

De route naar de RES Fryslân

Concept-RES – tot oktober 2020

Net als de andere regio’s levert Fryslân haar concept-RES in op 1 oktober 2020. Het Planbureau voor de Leefomgeving berekent vervolgens wat alle dertig regionale strategieën opleveren aan duurzame energie. Opgeteld moet dit op een totaal komen van 35 TWH aan duurzame energie. Op 1 februari 2021 volgt hierop een reactie van Nationaal Programma RES (NP-RES). Dan is duidelijk wat er moet gebeuren om van een concept-RES over te gaan naar de RES 1.0 met definitieve uitgangspunten.

Meer over de concept-RES van Fryslân.

RES 1.0 – oktober 2020 tot juli 2021

In de definitieve RES Fryslân (1.0) staat uitvoerig beschreven hoe we de energieopgaven in Fryslân gaan realiseren. Deze RES 1.0 moet een maatschappelijk en bestuurlijk gedragen voorstel zijn. Dit betekent dat er onder inwoners, bedrijven, instellingen en de Friese overheden voldoende draagvlak is voor het voorstel.

De Friese Energie Alliantie

Maatschappelijke organisaties in Friesland hebben zich verenigd in een platform: de Friese Energie Alliantie (FEA). Van natuurorganisaties tot het bedrijfsleven, huurdersverenigingen en duurzaamheidinitiatieven: de FEA vertegenwoordigt verschillende organisaties in het proces naar de RES. Zo worden de maatschappelijke belangen goed geborgd in de Regionale Energiestrategie Fryslân. Het platform voert overleg, denkt mee met de ontwerpsessies, heeft inbreng in de regiegroep en is betrokken bij de besluitvorming.

Draagvlak

Naast betrokkenheid en inspraak zorgt de Friese Energie Alliantie ervoor dat de achterban van alle deelnemende organisaties op de hoogte is en wordt betrokken bij alle keuzes en ontwikkelingen rondom de RES. Hiermee draagt het platform bij aan draagvlak voor de Regionale Energiestrategie.

Uitvoering

De RES 1.0 (de definitieve RES) beschrijft hoe we de energieopgaven in Fryslân gaan realiseren. Ook hierbij speelt de Friese Energie Alliantie een rol. Op welke manier precies is nog niet bekend. Dit kan bijvoorbeeld zijn door de krachten te bundelen in een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie of door samenwerkingsovereenkomsten met overheden.

Deelnemers Friese Energie Alliantie

De FEA bestaat uit:

 • Bouwend Nederland Noord
 • LTO Noord
 • Freonen fan Fossylfrij Fryslân
 • Jongerenpanel Duurzaam Friesland
 • Vereniging Friese Woningcorporaties
 • Doarpswurk
 • Friese Milieufederatie
 • Us Koöperaasje
 • Vereniging Circulair Friesland
 • VNO NCW MKB Noord
 • Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland

Ingrid van de Vegte (directeur-bestuurder Fries Sociaal Planbureau) is de onafhankelijk voorzitter van de FEA en vertegenwoordiger van de FEA in de Regiegroep.